RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję co następuje:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-340 Głuchołazy.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jarosław Pytel adres e-mail: iod@ck-glucholazy.pl

3. Administrator danych osobowych – Centrum Kultury w Głuchołazach – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

   a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kultury w Głuchołazach;

   b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Centrum Kultury w Głuchołazach;

   c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie    wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

    b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury w Głuchołazach przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Centrum Kultury w Głuchołazach.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

    a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

    b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

    c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

    d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    e) prawo do przenoszenia danych,

    f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Kultury w Głuchołazach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


KLAUZULA INFORMACYJNA – WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach informuje, iż zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych, każdy uczestnik imprezy lub wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Centrum Kultury w Głuchołazach, dobrowolnie wyraża zgodę  na wykorzystanie swoich danych osobowych w tym wizerunku. Oraz na ich przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie w celach informacyjnych oraz promocyjnych. Poprzez udostępnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności zamieszczenia wizerunku w mediach oraz serwisach internetowych, w związku z prowadzoną przez Centrum Kultury w Głuchołazach działalnością kulturalną.

2. Udział w imprezie kulturalnej oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie w elektronicznych środkach przekazu, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich. Z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Centrum Kultury w Głuchołazach, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

3. Centrum Kultury w Głuchołazach zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

4. Osoba, która uczestniczy w imprezach kulturalnych, organizowanych przez Centrum Kultury w Głuchołazach i nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wizerunku) jest obowiązana zgłosić to niezwłocznie administratorowi danych osobowych – Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-340 Głuchołazy.